[Đăng ngày: 17/12/2019]
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SLĐTBXH ngày 04/11/2019 về việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các thị xã, thị xã, thành phố năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 1746/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/11/2019, gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội nông dân tỉnh.
CÁC TIN KHÁC

[Đăng ngày: 09/01/2020]
Ngày 22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, trong đó đã xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
CÁC TIN KHÁC

[Đăng ngày: 15/01/2020]
Mô hình Hỗ trợ tăng cường năng lực nhóm đồng đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và can thiệp giảm hại phòng, chống bạo lực giới và Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, cơ sở trợ giúp xã hội.
CÁC TIN KHÁCĐộ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,