[ Ngày tạo: 07/04/2016 ]
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện các công tác Kế hoạch - Tài chính. Cụ thể:

1. Kế hoạch:
Xây dựng kế hoạch ngành tháng, qúy, năm và dài hạn theo hướng dẫn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của UBND tỉnh.
Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngành hàng tháng, quý, năm, theo dõi điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ngành phù hợp với thực tiễn xã hội và đúng các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ngành.
Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Tài chính:
Phân bổ kế hoạch ngân sách Nhà nước thuộc kinh phí địa phương và kinh phí Trung ương ủy quyền hàng năm cho cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; 
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh phí thu - chi, tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách tài chính của Nhà nước của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch định kỳ 6 tháng 01 năm hoặc kế hoạch đột xuất;
Hàng năm phối hợp Sở Tài chính triển khai việc xét duyệt quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp báo cáo tài chính quý, năm của toàn ngành; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước, tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước toàn ngành bao gồm ngân sách địa phương và ngân sách trung ương; 
Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán cho các đơn vị trực thuộc; 
Triển khai thực hiện kế hoach kinh phí Nhà nước được giao hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở, quản lý tài sản công.
3. Xây dựng cơ bản
Theo dõi thực hiện các dự án, các công trình xây dựng cơ bản của ngành.
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,