[ Ngày tạo: 31/03/2016 ]
1. Giới thiệu chung:
- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1393/UB ngày 26/8/1993 với tên gọi là Trung tâm giải quyết các vấn đề xã hội. Sau đó, ngày 29/10/1994, UBND tỉnh có quyết định số 2291/UB đổi tên Trung tâm giải quyết các vấn đề xã hội thành Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Khánh Hòa.
- Trụ sở: số 06, đường Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058 3818644 – 058 3824138

a) Bộ máy tổ chức gồm có:
 
- Lãnh đạo:
 
 
 Ông Trần Quốc Thông
Chức vụ: Quyền Chi cục trưởng
 
- Các bộ phận nghiệp vụ: tổng hợp, hành chính, kế toán, tuyên truyền, quản lý sau cai và cai nghiện phục hồi, theo dõi cộng đồng.

b) Vị trí chức năng: 
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là tổ chức trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Nắm tình hình và đề ra biện pháp, chương trình kế hoạch (hàng năm và dài hạn) về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trước hết là tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng ngừa tệ nạn mại dâm; cai nghiện, phục hồi và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng; phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng tại cơ sở tập trung và cộng đồng theo quy định; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện ma túy và mại dâm.
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; quản lý, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định và theo cấp quản lý.
- Quản lý công chức, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội được giao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các Dự án quốc tế về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội do cấp trên phê duyệt;
- Tham mưu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, kiểm tra, đánh giá và phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh, nhân rộng các phong trào, các mô hình tiên tiến hoạt động đạt hiệu quả.
- Phối hợp các ngành chức năng liên quan phát hiện và xử lý nghiên túc đối với những người ngoan cố vi phạm.
- Từng bước kiện toàn tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã hội ở cơ sở và các địa phương.
- Tham gia thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực được phân công. 
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,