[ Ngày tạo: 06/05/2015 ]
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 547/QĐ-UBND  Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2015QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 214/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 241/SNV-TCBC ngày 10 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tách Phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội và thúc đẩy phát triển công tác xã hội trở thành một nghề trên địa bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó gồm chức năng chính: Phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, phục hồi và phát triển.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng. 
2. Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.
a) Phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy các địa phương (cấp huyện, cấp xã) và các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ sở bảo trợ xã hội, đơn vị xã hội, bệnh viện, trường học, cơ sở dạy nghề, cơ quan tư pháp,…) trong việc tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội phục vụ cho các đối tượng.
b) Phát triển và hướng dẫn hoạt động của hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Gắn kết hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội với các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. 
c) Hỗ trợ, hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội tại địa bàn.
3. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp
a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.
b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Chuyển đối tượng đến cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn hoặc quần áo, chi phí đi lại. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác. 
c) Cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn và điều trị y tế ban đầu. 
4. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng. 
5. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc. 
6. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch. 
7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi. 
8. Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng. 
9. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 
10. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực
a) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; 
b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 
c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu. 
11. Phát triển cộng đồng 
a) Liên hệ với chính quyền các cấp và người dân trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;
b) Tham gia công tác cứu trợ khắc phục hậu quả do thảm họa, thiên tai;
c) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; 
d) Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội; 
đ) Tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng. 
12. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức. 
13. Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều tra liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có). 
14. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
15. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ, tài trợ về tài chính, hiện vật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Cơ cấu tổ chức
- Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;
+ Phòng Tư vấn, trợ giúp và quản lý trường hợp;
+ Phòng Đào tạo, truyền thông và phát triển cộng đồng.
Điều 3. 
1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tài sản, tài chính, lao động, hồ sơ và tài liệu liên quan đến Phòng Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa cho Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa theo đúng nguyên tắc và thủ tục Nhà nước đã quy định.
b) Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.
2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của Trung tâm và quản lý chỉ đạo việc thực hiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Chiến Thắng
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,