[ Ngày tạo: 29/07/2012 ]
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KHÁNH HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 548/QĐ-UBND  Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hợp nhất Trung tâm Tiếp nhận và Quản lý đối tượng xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 249/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 241/SNV-TCBC ngày 10 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa như sau:
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật, bao gồm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật và người tâm thần.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trụ sở của Trung tâm: Đặt tại 96A đường 2 tháng 4, Tây bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang.
2. Nhiệm vụ
1. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tâm thần theo quy định hiện hành.
2. Tiếp nhận và nuôi dưỡng các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trong thời gian không quá 03 tháng.
3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Vận động các nguồn tài trợ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động.
4. Tiếp nhận, nuôi dưỡng các đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.
5. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của từng nhóm đối tượng.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.
7. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.
8. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm và phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa để tư vấn về công tác xã hội cho đối tượng tại Trung tâm.
9. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
10. Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đối tượng tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.
3. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc
- Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
- Các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;
+ Phòng Y tế;
+ Phòng Nuôi dưỡng Người cao tuổi - Khuyết tật;
+ Phòng Nuôi - Dạy trẻ em;
+ Phòng Công tác xã hội;
+ Cơ sở hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật.
Số người làm việc của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa nằm trong tổng số người làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện theo phân cấp hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Điều 2. 
1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đảm bảo nguyên tắc và thủ tục hiện hành.
2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của Trung tâm và quản lý chỉ đạo việc thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Chiến ThắngCÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,