[ Ngày tạo: 14/03/2017 ]
Trên cơ sở nhận thức về tác hại to lớn của ma túy đến sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã hội; thời gian qua Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy trên 3 lĩnh vực "giảm cung, giảm cầu và giảm hại", đặc biệt là công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy. Trong đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy không ngừng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.
Đến nay, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về cai nghiện tại trung tâm có 60/63 tỉnh, thành phố trong cả nước có trung tâm cai nghiện với tổng số 142 trung tâm. Hàng năm, các trung tâm tổ chức cai nghiện cho khoảng 40.000 đến 45.000 người nghiện ma túy.
Về cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, đến năm 2015, theo báo cáo của các địa phương còn 9/63 tỉnh, thành phố tổ chức cai cho trên 900 người. Cùng với công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cũng đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước có trên 200 cơ sở, điều trị cho 41.000 người nghiện chất dạng thuốc phiện.
Tại tỉnh Khánh Hòa, tình hình người nghiện ma túy chưa có xu hướng giảm; tính đến ngày 15/11/2016 toàn tỉnh có 1.193 người nghiện ma túy (tăng 82 người so với cùng kỳ năm trước), trong đó 1.158 nam, 35 nữ. Đáng chú ý là số người nghiện dưới 18 tuổi là 43 người; tỷ lệ người nghiện trong độ tuổi lao động chiếm trên 85%. Số người nghiện chất ma túy tổng hợp tập trung ở nhóm thanh thiếu niên (chiếm 16,18%) và đang có xu hướng tăng. Theo thống kê của ngành Công an, đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 97/140 xã, phường, thị trấn ở 07/9 huyện, thị xã, thành phố có người nghiện ma túy (tăng mới 07 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn phát hiện có người nghiện ma túy).

Để triển khai thực hiện hiệu quả việc Đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở rà soát, hoạch định hệ thống cai nghiện trên địa bàn UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với quan điểm cơ bản:
1. Không tăng số lượng, quy mô cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng số lượng, quy mô cơ sở cai nghiện tự nguyện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo người nghiện ma túy khi có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đều có cơ sở cai nghiện để thi hành quyết định; các cơ sở cai nghiện tự nguyện phải gắn kết với cộng đồng.
2. Đa dạng các loại hình cơ sở cai nghiện để người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện ma túy theo nhu cầu.
3. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo điều kiện, tiêu chuẩn về cai nghiện ma túy.
4. Khuyến khích phát triển mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóa nhằm huy động các tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy; thí điểm áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở cai nghiện dân lập, cơ sở cai nghiện tự nguyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn về cai nghiện ma túy bắt buộc.
Với các nhóm giải pháp cơ bản được đặt ra phù hợp với thực tế công tác cai nghiện ma túy đã, đang và sẽ triển khai nhằm đảm bảo những chỉ tiêu đã đề ra đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Đối với nhóm giải pháp tuyên truyền cơ chế, chính sách; quan tâm khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện; áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng ma túy có hành vi nguy hiểm cho xã hội; áp dụng điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy; về chương trình, giáo trình đào tạo chuyên môn, đào tạo liên tục đối với đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội.

Quan tâm đầu tư, huy động vốn; đẩy mạnh xã hội hóa vào cơ sở cai nghiện ma túy, đặc biệt ưu tiên các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, dân lập; Nhà nước bố trí vốn để đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hôi Khánh Hòa; bố trí quỹ đất để thực hiện quy hoạch cơ sở cai nghiện theo vùng, khu vực (nếu có) với chức năng cai nghiện bắt buộc theo các tiêu chuẩn, điều kiện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Song song với giải pháp đầu tư, huy động đảm bảo cơ sở hạ tầng… giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia vào hoạt động điều trị nghiện cũng được xem trọng; xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội theo hướng tăng cường người làm việc trực tiếp; giảm số lượng người lãnh đạo, quản lý; đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác y tế, tư vấn, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, một giải pháp cũng không kém phần quan trọng là tăng cường việc thực hiện thanh tra, kiểm tra bảo đảm yêu cầu chất lượng cai nghiện các cơ sở điều trị nghiện trên địa bàn thông qua việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra chất lượng cán bộ; hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng điều trị, cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy; định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo các tiêu chí đã ban hành.

UBND tỉnh khuyến khích, kêu gọi thu hút các nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân, chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm tranh thủ về tài chính, chuyên môn, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ, kỹ thuật điều trị cai nghiện ma túy tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Để đảm bảo hiệu quả xã hội của Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 18/01/2017; UBND tỉnh đã chính thức giao cho các Sở, ban, ngành và các địa phương toàn tỉnh phối hợp, nổ lực, phấn đấu triển khai thực hiện./.
Tin: Khánh Dương
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,