[ Ngày tạo: 06/08/2012 ]
Nghị định số số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của chính phủ Qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước
ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của chính phủ Qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của chính phủ Qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,